Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /templates/wyka/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 
Jeszcze więcej dokumentów kościelnych i państwowych na stronie https://katecheza.episkopat.pl
-Materiały na X Tydzień Wychowania (13-19.09.2020). Kliknij i zobacz.
-Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w metropolii białostockiej (od 1 lipca 2020). Kliknij i pobierz.
-Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP z okazji nowego roku 2020/2021: kliknij i zobacz.
-Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej (29 sierpnia 2020). Kliknij i zobacz.
-Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy. Kliknij i zobacz.
-Nowe, obowiązujące Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (kwiecień 2019): kliknij i zobacz.
-KEP o zajęciach z religii na pierwszych bądź ostatnich godzinach lekcyjnych (kwiecień 2019). Kliknij i zobacz.
-Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Kliknij i zobacz.
-Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity. Kliknij i zobacz.
-BP MAREK MENDYK, OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY KONKRETYZUJĄCEJ KONCEPCJĘ ŚWIECKIEJ SZKOŁY (12.01.2019). Kliknij i zobacz.
-KS. PROF. DR HAB. PIOTR TOMASIK, OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UREGULOWAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PUBLICZNEJ (09.01.2019). Kliknij i zobacz.
- "Sakrament bierzmowania w Archidiecezji Białostockiej. Wskazania duszpastersko-katechetyczne": kliknij i pobierz. Aneksy do "Wskazań": kliknij i pobierz.
- Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 26 sierpnia 2017 w sprawie deklaracji o udziale w zajęciach z religii. >>pobierz.pdf (26.08.2017).
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Tekst jednolity po zmianach z 7 czerwca 2017 r.  Kliknij i zobacz.
- Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. >>pobierz.pdf. (czerwiec 2017).  
- Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (marzec 2017) >>pobierz.pdf.
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej: >>pobierz.pdf (28.06.2016).
- Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii: >>pobierz.pdf lub >>pobierz.doc (31.05.2016).
- Regulamin nadzoru katechetycznego w zakresie nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach i placówkach oświatowych Archidiecezji Białostockiej:
        Regulamin z załącznikami w formacie pdf:  >> pobierz
        Załączniki do Regulaminu (arkusze hospitacji i inne) w formacie docx:>> pobierz
- Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po publikacji książki zatytułowanej „Mała Nina”: >> pobierz.pdf
- MEN, Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych (17.02.2016) >>pobierz.pdf.
- Komunikat Prezydium KEP dotyczący nauczania religii w szkole (02.02.2016) >> pobierz.pdf.
- STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP dotyczące bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa >> pobierz.doc
 
- IV Przykazanie Kościelne, matura z religii, edukacja seksualna - Komunikat z 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Wieliczka – Kraków, 23.06.2013 >> episkopat.pl
- Matura z religii, edukacja seksualna - OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP Warszawa 6 czerwca 2013 r. >> więcej...
-Łączenie klas - OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP – Warszawa 9 kwietnia 2013 r. >> więcej...
- Awans zawodowy >> więcej...
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753; z 2014 r. poz. 478)
Zobacz: tutaj.
Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (nieaktualne)
>> pobierz.pdf
Rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń, stanowisk, zajęć, zadań i dodatków
>> pobierz.pdf
Rozporządzenie w sprawie wliczenia oceny z religii do średniej ocen
>> pobierz.pdf
Zasady oceniania
>> pobierz.pdf
Wyjaśnienie dotyczące m. in. religii w przedszkolach, zatrudniania i stażu pracy katechety
>> pobierz.pdf
Wzór oświadczenia rodziców w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii
>> pobierz.pdf
Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego w sprawie uczestnictwa w zajęciach z religii
>> pobierz.pdf
Zatwierdzanie programów i podręczników, I Komunia św. i spowiedź
>> pobierz.pdf
Komunikat KWEP dot. I Komunii św. i programów nauczania
>> pobierz.pdf
Wyjaśnienie MEN w sprawie opłat za przedszkola
>> pobierz.pdf
Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła
>> pobierz.pdf
Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła - pytania i odpowiedzi
Zamieszczamy tutaj tylko pytania i odpowiedzi dotyczące katechizacji:
15) Czy zatrudniony przez dyrektora szkoły katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki?
Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na proboszcza obowiązek nadzoru w zakresie katechezy [kan. 773-780 KPK oraz art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318)] osób przynależących do Kościoła. Z kolei katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. A zatem, w zakresie osób przynależących do Kościoła Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii oraz między innymi wizytować lekcje religii (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach). W przypadku osób, które taką przynależnością się nie wykazują, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą lub zgodą ich opiekunów prawnych.
16) Czy szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej, świetlice i inne podmioty prowadzone przez kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą udostępniać dane osobowe, komu i na jakich zasadach?
Zakres praw i obowiązków instytucji kościelnych prowadzących działalność w wyżej wskazanej formie regulują przepisy odrębnych ustaw (np. ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o fundacjach, ustawa o stowarzyszeniach). Ustawa o ochronie danych osobowych znajduje zastosowanie w zakresie przez nie nieuregulowanym. Istotne jest aby dane były udostępniane w ściśle określonym celu i zakresie oraz wyłączenie takim podmiotom, które wykażą wyraźną podstawę ustawową (np. sądom, prokuraturze, policji, innym organom prowadzącym postępowania na podstawie odrębnych procedur).
>> więcej...