Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  
  

NOWOŚĆ! Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 26 sierpnia 2017 w sprawie deklaracji o udziale w zajęciach z religii. >>pobierz.pdf (26.08.2017).

NOWOŚĆ! Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. >>pobierz.pdf. (czerwiec 2017).  

NOWOŚĆ! Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (marzec 2017) >>pobierz.pdf.

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej: >>pobierz.pdf (28.06.2016).

Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii: >>pobierz.pdf lub >>pobierz.doc (31.05.2016).

Regulamin nadzoru katechetycznego w zakresie nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach i placówkach oświatowych Archidiecezji Białostockiej:

  • Regulamin z załącznikami w formacie pdf:  >> pobierz
  • Załączniki do Regulaminu (arkusze hospitacji i inne) w formacie docx:>> pobierz

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP po publikacji książki zatytułowanej „Mała Nina”: >> pobierz.pdf

MEN, Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych (17.02.2016) >>pobierz.pdf.

Komunikat Prezydium KEP dotyczący nauczania religii w szkole (02.02.2016) >> pobierz.pdf.

STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP dotyczące bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa

>> pobierz.doc

Poradnik prawny na temat nauczania religii

>> pobierz.pdf

IV Przykazanie Kościelne, matura z religii, edukacja seksualna - Komunikat z 362.

Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, Wieliczka – Kraków, 23.06.2013 >> episkopat.pl

Matura z religii, edukacja seksualna

OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP – Warszawa 6 czerwca 2013 r. >> więcej...

Łączenie klas

OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP – Warszawa 9 kwietnia 2013 r. >> więcej...

Awans zawodowy

>> więcej...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz.U. Nr 36, poz. 155; z 1993 r. Nr 83, poz. 390; z 1999 r. Nr 67, poz. 753; z 2014 r. poz. 478)

Zobacz: tutaj.

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (nieaktualne)

>> pobierz.pdf

Rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń, stanowisk, zajęć, zadań i dodatków

>> pobierz.pdf

Rozporządzenie w sprawie wliczenia oceny z religii do średniej ocen

>> pobierz.pdf

Zasady oceniania

>> pobierz.pdf

Wyjaśnienie dotyczące m. in. religii w przedszkolach, zatrudniania i stażu pracy katechety

>> pobierz.pdf

Wzór oświadczenia rodziców w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii

>> pobierz.pdf

Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego w sprawie uczestnictwa w zajęciach z religii

>> pobierz.pdf

Zatwierdzanie programów i podręczników, I Komunia św. i spowiedź

>> pobierz.pdf

Komunikat KWEP dot. I Komunii św. i programów nauczania

>> pobierz.pdf

Wyjaśnienie MEN w sprawie opłat za przedszkola

>> pobierz.pdf

Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła

>> pobierz.pdf

Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła - pytania i odpowiedzi

Zamieszczamy tutaj tylko pytania i odpowiedzi dotyczące katechizacji:

15) Czy zatrudniony przez dyrektora szkoły katecheta ma prawo udostępniać proboszczowi informacje o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki?
Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego nakładają na proboszcza obowiązek nadzoru w zakresie katechezy [kan. 773-780 KPK oraz art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku (Dz. U. 1998 Nr 51, poz. 318)] osób przynależących do Kościoła. Z kolei katecheta prowadzący zajęcia z religii jest desygnowany, po uprzednim sprawdzeniu jego kwalifikacji, przez właściwego biskupa diecezjalnego. A zatem, w zakresie osób przynależących do Kościoła Kościół ma prawo sprawować pieczę nad nauczaniem religii oraz między innymi wizytować lekcje religii (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach). W przypadku osób, które taką przynależnością się nie wykazują, udostępnianie ich danych osobowych przez katechetę powinno się odbywać wyłącznie za ich zgodą lub zgodą ich opiekunów prawnych.

16) Czy szkoły, przedszkola, szpitale, domy pomocy społecznej, świetlice i inne podmioty prowadzone przez kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą udostępniać dane osobowe, komu i na jakich zasadach?
Zakres praw i obowiązków instytucji kościelnych prowadzących działalność w wyżej wskazanej formie regulują przepisy odrębnych ustaw (np. ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o fundacjach, ustawa o stowarzyszeniach). Ustawa o ochronie danych osobowych znajduje zastosowanie w zakresie przez nie nieuregulowanym. Istotne jest aby dane były udostępniane w ściśle określonym celu i zakresie oraz wyłączenie takim podmiotom, które wykażą wyraźną podstawę ustawową (np. sądom, prokuraturze, policji, innym organom prowadzącym postępowania na podstawie odrębnych procedur).

>> więcej...

Szukaj na stronie

Strony

Szkolnictwo Katolickie

Modlitwa w drodze

 

OKWB